Advocaat = partijdig, tenzij…

Een advocaat draagt zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt, waarbij hij zich laat leiden door de kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet. De kernwaarden zijn:

  • Onafhankelijk;
  • Partijdig;
  • Integer;
  • Deskundig;
  • Vertrouwelijk.

In dit stukje wordt de partijdigheid besproken.

Een advocaat steunt zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman/vrouwe voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij – en dus niet tegelijkertijd de wederpartij.

Die partijdigheid is slechts anders indien een advocaat tevens mediator is. Dan dient de advocaat-mediator onpartijdig te zijn. Mediation komt geregeld voor bij een echtscheiding.

Onlangs heeft de Raad van Discipline een uitspraak gedaan dat familie – en social media- banden een advocaat nog niet partijdig maken. In die zaak trad een advocaat als mediator op in een echtscheidingskwestie. De communicatie verliep moeilijk. Een van de echtelieden voelde zich daarbij benadeeld nu de advocaat-mediator “bevriend” is met de echtscheidingsadvocaat van de partner via LinkedIn en Facebook. De Raad heeft geoordeeld dat deze connectie de advocaat-mediator nog niet partijdig maakt. Het is in de ogen van de Raad normaal dat collega-advocaten contact met elkaar onderhouden en elkaar kennen.

Andersom bezien – in het geval een advocaat gewoonweg zijn cliënt vertegenwoordigt en contacten onderhoudt met een collega-advocaat, betekent dit niet dat er sprake is van onpartijdigheid. Een advocaat staat er immers voor in dat hij conform de kernwaarden zijn taak vervult en dus partijdig is (ten behoeve van het belang van zijn cliënt).

Indien u op zoek bent naar een onafhankelijke, deskundige, vertrouwelijke, integere en partijdige advocaat, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/advocaten/uitspraak/2019/ECLI_NL_TADRSHE_2019_70

Ambtenarenrecht: wanneer is er sprake van plichtsverzuim?

Plichtsverzuim houdt in algemene zin in het niet nakomen van de aan de ambtenaar opgelegde verplichtingen. Dit omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dit kan ook in de privésfeer gelegen zijn.

Gezien de ruime betekenis kan van plichtsverzuim al vrij snel sprake zijn. Toch laat een recente uitspraak zien dat er ook uitzonderingen zijn. Lees meer

Plotseling en onverwacht? De verzekeraar vergoedt schade

Niet iedere schade die zich voordoet, valt automatisch onder de daarvoor bedoelde verzekering. Wanneer de schade niet onder de dekking valt, kan de verzekeraar de claim afwijzen.

Een recente uitspraak laat zien dat het wel degelijk zin kan hebben om tegen een afwijzing beklag te doen bij Kifid. Lees meer