Rechtsgebieden

Middels interne kennisuitwisseling
kunnen wij uw probleem op zo
adequaat mogelijke wijze
aanpakken en oplossen.

Rechtsgebieden

Wij zijn een team van deskundige en betrokken advocaten en juristen waar u terecht kunt voor tal van rechtsgebieden. Zo zijn wij gespecialiseerd in arbeidsrecht, bestuursrecht, erfrecht, huurrecht, bouwrecht, consumentenrecht, letselschade, burenrecht, ondernemingsrecht en strafrecht (inclusief jeugdstrafrecht).

Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen aandachtsgebieden en door de overlap van rechtsgebieden binnen ons kantoor kunnen wij u op een meer dan voortreffelijke wijze bijstaan, doordat middels interne kennisuitwisseling uw probleem op zo adequaat mogelijke wijze kan worden aangepakt en opgelost.

Kom gewoon eens langs met uw vraag/probleem of neem telefonisch contact met ons op. Mochten wij daar geen oplossing voor hebben dan wel ligt dat niet binnen ons werkgebied, dan hebben wij al jarenlang een netwerk van bedrijven en instanties, waar wij u eventueel naar kunnen verwijzen, opdat u zo goed mogelijk geholpen wordt met uw probleem. Denk dan aan een accountant, fiscalist en belastingdeskundige, Belgisch recht, bouwdeskundigen etc.

Het civiele recht typeert zich als geschillen tussen burgers onderling, waaronder ook bedrijven en instellingen worden verstaan.

Het civiele recht – ook wel privaatrecht genoemd – is onderverdeeld in diverse, omvangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld het verbintenissenrecht, burenrecht, het huurrecht en het bouwrecht.

 

De deskundigen van ons kantoor zijn thuis in het voeren van onder meer aansprakelijkheidsprocedures rondom bouwkundige gebreken bij de oplevering van nieuwbouw en renovatie. Ook voeren wij met regelmaat procedures voor het benoemen van een deskundige door de rechtbank.

 

Daarnaast staan wij buren bij in geschillen over onder meer de kadastrale erfgrens, overlast, erfafscheidingen, bomen en beplanting, alsmede onrechtmatige hinder.

 

Voorts voeren wij met enige regelmaat in opdracht van debiteuren incassoprocedures, dienen wij faillissementsaanvragen in en voeren wij beslag- en executieprocedures.

Wij beschikken eveneens over expertise van het huurrecht, waarbij wij voornamelijk huurders bijstaan in geschillen met betrekking tot huurbetalingsachterstanden, gebreken in de huurwoning, overlast, ontruiming en wijzigen van de huurprijs.

Ons team

Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Mr J.P.M. (Janou) Bergmans

Advocaat

Mr J.H.J. (Jeroen) Vleeshouwers

Advocaat

Mr Z (Zoë) Heuts

Advocaat

K (Kyle) Hoeveler LLB

Paralegal

Het arbeidsrecht is er voor zowel werknemers als werkgevers en kent vele stadia waarin de inschakeling van advocaten geen overbodige luxe is. Zo komen wij al in beeld bij een controle van een vaststellingsovereenkomst waarin wij u – eventueel op de achtergrond – over uw rechtspositie adviseren. Het geven van een oplossingsgericht advies dan wel het voeren van onderhandelingen met werkgever of werknemer is binnen onze dienstverlening de normale gang van zaken. Daarentegen schromen wij niet een gerechtelijke procedure op te starten op het moment dat partijen er onverhoopt niet  in slagen een minnelijke regeling te treffen. Onze deskundigen beschikken over voldoende kennis en kunde binnen de procespraktijk om uw belangen adequaat te behartigen.

 

Werknemers en werkgevers kunnen bij ons ook terecht bij vragen of geschillen over bijvoorbeeld het salaris of andere arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrentiebeding, een relatiebeding, cao-vraagstukken of de transitievergoeding.

 

Voorts staan wij met regelmaat werknemers en werkgevers bij in arbeidskwesties rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie, ontslag op staande voet, overgang van onderneming, loonvorderingen, reorganisaties, herstructurering en faillissement.

Ons team

Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Mr J.P.M. (Janou) Bergmans

Advocaat

Mr J.H.J. (Jeroen) Vleeshouwers

Advocaat

Mr Z (Zoë) Heuts

Advocaat

K (Kyle) Hoeveler LLB

Paralegal

Het strafrecht is een rechtsgebied dat voor veel mensen tot de verbeelding spreekt. Toch is het voor diegene die een strafrechtelijke dagvaarding heeft ontvangen van groot belang dat hij/zij wordt bijgestaan door een kundig advocaat. Ons kantoor beschikt over een advocaat die gespecialiseerd is in het strafrecht en het jeugd(straf)recht.

 

Wij staan verdachten bij in verschillende zaken. Dat kan gaan om een verkeersongeval, diefstal, mishandeling of een zeer ernstig feit.

 

Ook staan wij geregeld slachtoffers bij. Zij hebben binnen het strafrecht een eigen rechtspositie waarbinnen zij onder meer verzoeken tot schadevergoeding kunnen indienen voor bijvoorbeeld materiële (vermogens) schade, immateriële (psychische) schade en shockschade. Daarnaast kunnen slachtoffers invloed hebben op de wijze waarop het Openbaar Ministerie de strafzaak afhandelt. Indien slachtoffers het bijvoorbeeld niet eens zijn met de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan, kunnen zij een zogenaamde art. 12 Sv procedure bij het gerechtshof opstarten. Ook bij een dergelijke procedure kunnen wij u bijstaan.  

 

Verder behandelen wij zaken omtrent verkeersongevallen en invordering van het rijbewijs door gebruik van alcohol en drugs of door een overschrijding van de maximumsnelheid.   

Ons team

Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Het bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Te denken valt aan problemen in verband met het aanvragen van een vergunning, een uitkering, handhaving of een ander bestuursrechtelijk geschil.

 

Indien u een bouwvergunning heeft aangevraagd die vervolgens wordt afgewezen, dan heeft u de mogelijkheid om in bezwaar, beroep en hoger beroep te gaan. Wij kennen onze weg in het bestuursrecht en kunnen u op de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan wijzen.

 

Het bestuursrecht gaat echter ook om bijvoorbeeld het aanvragen van een WW-, WIA- of een algemene of bijzondere bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Ten aanzien van deze uitkeringen kunt u geconfronteerd worden met een sanctionerend besluit, omdat u niet aan de voorwaarden zou hebben voldaan of wellicht is de hoogte van uw uitkering foutief vastgesteld. Kortom – ook in die situaties kan ons team van deskundigen u met raad en daad bijstaan.

 

Ons kantoor is tevens gespecialiseerd in kwesties die te maken hebben met een sluiting van een woning op basis van het Damoclesbeleid, voortvloeiende uit de Opiumwet. Daarin hebben wij een baanbrekende uitspraak bewerkstelligd, te vinden onder:  ECLI:NL:RVS:2019:2912.  Dit betreffen veelal zaken waarbij de kans van slagen gering is. Toch is het ons kantoor al een aantal maal gelukt om daarin successen te boeken.

Ons team

Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Mr J.P.M. (Janou) Bergmans

Advocaat

Mr J.H.J. (Jeroen) Vleeshouwers

Advocaat

Mr Z (Zoë) Heuts

Advocaat

K (Kyle) Hoeveler LLB

Paralegal