Privacy

1. Inleidende bepalingen

Van Dijk c.s. Advocaten, verder te noemen “Van Dijk”, verwerkt dagelijks informatie over personen. Van Dijk houdt zich daarbij aan de wet. Van Dijk respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.
Deze privacyverklaring geeft een uitleg over de persoonsgegevens die door Van Dijk worden verwerkt en met welke doeleinden zij die verwerkt.

Van Dijk c.s. Advocaten, gevestigd aan de Hoogbrugstraat 72 te 6221 CS Maastricht, KvKnummer 67273149, emailadres info@vandijkadvocaten.com, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u zich wenden tot Mr W.J.F. Geertsen.

 

2. Persoonsgegevens
Van Dijk verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In het hierna volgende zal nader worden toegelicht waar dat precies betrekking op heeft.

Ten behoeve van de dienstverlening van het kantoor hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Als advocatenkantoor zijn onze advocaten gebonden aan de wet en gedragsregels. Dat betekent dat de advocaten u dienen te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, kan het zijn dat wij aanvullende persoonsgegevens nodig hebben.

Ten behoeve van onze dienstverlening en uw zaak, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt of ingezet ten behoeve van marketingdoeleinden.

Van Dijk is op verschillende sociale media actief; daarbij valt te denken aan Facebook, LinkedIn en dergelijke. Als u gebruik maakt van de zojuist bedoelde sociale media kan het zijn dat wij daardoor over uw persoonsgegevens beschikken.

Het kan zijn dat wij over uw persoonsgegevens beschikken omdat u bij ons kantoor hebt gesolliciteerd. Deze gegevens hebben wij dan gekregen op basis van de door u verstrekte informatie door middel van een persoonlijk contact, per post, per email of op basis van een telefoongesprek. Ten behoeve van een sollicitatieprocedure worden deze gegevens behandeld, maar zij zullen uiterlijk binnen drie weken na afloop van deze procedure worden verwijderd. Als u daar expliciet toestemming voor geeft, dan zal Van Dijk uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie.

Van Dijk verwerkt eveneens persoonsgegevens van haar medewerkers, dit in het kader van de tot stand gekomen arbeidsovereenkomst en de daarmee over en weer geldende rechten en plichten.

 

3. Ontvanger
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties of individuen buiten het kantoor gedeeld. Uiteraard kan het nodig zijn om onze contractuele verplichtingen richting u na te komen door wel persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstarten en voeren van een procedure. Daarnaast valt te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het aanvragen van een toevoeging. Tot slot worden uw gegevens doorgegeven aan de postbezorger wanneer wij een brief aan u richten.

Indien u daar toestemming voor geeft is het mogelijk dat uw persoonsgegevens door ons aan andere partijen worden doorgegeven. Daarbij dient het duidelijk te zijn waar u de toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Ten behoeve van het verwerken van informatie kan het nodig zijn om persoonsgegevens aan onze partners te verstrekken. Het gaat dan om het verrichten van werkzaamheden conform onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid. Deze informatie wordt uitsluitend gegevens op basis van het “need to know” principe. U kunt dan denken aan It-leveranciers, Stichting Derdengelden Van Dijk c.a. Advocaten en de boekhouder.

Persoonsgegevens worden gedeeld als Van Dijk van mening is dat openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Daarbij verliezen wij ons beroepsgeheim uiteraard niet uit het oog.

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Van Dijk maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

5. Uw rechten
Richting ons kantoor heeft u een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

Recht van inzage:
Als u ons daarom verzoekt, dan zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. U dient zich dan te identificeren door middel van het tonen van een geldig identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en kunt u desgevraagd een kopie ontvangen. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Hierbij zal worden toegelicht voor welke doeleinden de gegevens nodig zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens zijn gedeeld, hoe lang die naar verwachting nog zullen worden opgeslagen en welke overige rechten u hebt.

Verbetering of aanvulling:
U kunt ons verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. In een gemotiveerde reactie zal vanuit onze zijde over worden gegaan tot het al dan niet verbeteren van de door u verzochte gegevens.

Gegevenswissing:
Op uw verzoek is het mogelijk om persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één van de volgende gevallen:
-de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de aanleiding waarvoor wij die hebben verwerkt;
-u trekt uw toestemming tot het verder verwerken van gegevens in en er is ook geen andere grondslag voor verwerking meer;
-u maakt gemotiveerd bezwaar en er zou geen dringende reden zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
-de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
-wij moeten uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting wissen.

Beperking en verwerking:
Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zouden zijn verwerkt, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag dat ook vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

Overdracht digitale data:
Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van de overeenkomst hebben verwerkt, dan heeft u het recht om een kopie van die gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen om uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Dat laatste gebeurt overigens alleen in goed overleg met u en op basis van de digitale mogelijkheden.

Bezwaar:
Te allen tijde heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen de verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij er dringende, gerechtvaardigde redenen kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden.

 

6. Uitoefenen rechten
Indien u van één of meer van de hiervoor opgesomde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het emailadres w.geertsen@vandijkadvocaten.com. Wij zullen dan vervolgens binnen vier weken beslissen, tenzij aan u te kennen wordt gegeven dat er een langere termijn nodig is.

 

7. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de autoriteit persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een email met uw vraag naar w.geertsen@vandijkadvocaten.com. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Versie april 2018.