Ambtenarenrecht: wanneer is er sprake van plichtsverzuim?

Plichtsverzuim houdt in algemene zin in het niet nakomen van de aan de ambtenaar opgelegde verplichtingen. Dit omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dit kan ook in de privésfeer gelegen zijn.

Gezien de ruime betekenis kan van plichtsverzuim al vrij snel sprake zijn. Toch laat een recente uitspraak zien dat er ook uitzonderingen zijn. Lees meer

Ontslag wegens fraude met succes weerlegd

Het ambtenarenrecht is een goed voorbeeld van een onderdeel dat valt onder het bestuursrecht. Enige tijd geleden behandelden wij een interessante bestuursrechtelijke casus. Cliënt werkte bij een gemeente en daar was hij verantwoordelijk voor tal van activiteiten waarbij hij veel in de auto zat en reisde tussen verschillende locaties. De gemeente vond zijn urenverantwoording nogal vreemd en daarnaast bleken er diverse goederen te zijn die mogelijk door hem waren verduisterd. Dit alles over een tijdspanne van diverse jaren. Lees meer