Ambtenarenrecht: wanneer is er sprake van plichtsverzuim?
21 mei 2019

Plichtsverzuim houdt in algemene zin in het niet nakomen van de aan de ambtenaar opgelegde verplichtingen. Dit omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dit kan ook in de privésfeer gelegen zijn.

Gezien de ruime betekenis kan van plichtsverzuim al vrij snel sprake zijn. Toch laat een recente uitspraak zien dat er ook uitzonderingen zijn.

Zo werd geoordeeld dat een ambtenaar die herhaaldelijk werd geconfronteerd met loonbeslagen zich nog niet schuldig hoeft te maken aan plichtsverzuim. Aan dit plichtsverzuim is ten grondslag gelegd dat de betreffende ambtenaar, ondanks eerdere waarschuwingen, (verbeter)afspraken en twee disciplinaire straffen, niet heeft voorkomen dat de werkgever wederom met een loonbeslag werd geconfronteerd. Die aankondigingen van loonbeslagen betreffen vorderingen van Ziggo en de ING Bank.

De betreffende ambtenaar heeft aangevoerd dat deze vorderingen haar niet bekend waren, omdat haar echtgenoot – die voornamelijk elders verbleef, maar vanwege de kinderen wel regelmatig in de woning aanwezig was – haar post stelselmatig wegmaakte. Er was sprake van huwelijksproblemen. De ambtenaar onderbouwde waarom de schulden ten aanzien waarvan loonbeslag was gelegd haar niet verweten konden worden.

De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat de werkgever onder de gegeven omstandigheden beide vooraankondigingen voor loonbeslag ten onrechte als plichtsverzuim heeft aangemerkt. Aannemelijk is gemaakt dat de ambtenaar van de betreffende betaalachterstanden pas via de vooraankondigingen van loonbeslag op de hoogte is gebracht, omdat haar post stelselmatig door haar echtgenoot werd zoekgemaakt, zoals hij ook schriftelijk heeft erkend. Het standpunt van de werkgever dat de ambtenaar dit ook in deze gevallen had kunnen en moeten voorkomen, volgt de Raad niet.

Dat de ambtenaar met de vooraankondigingen van twee nieuwe loonbeslagen werd geconfronteerd, ondanks de door haar getroffen maatregelen en door toedoen van haar echtgenoot, kan redelijkerwijs in deze kwestie niet als plichtsverzuim worden aangemerkt.

Deze uitspraak laat dus zien dat niet onder alle omstandigheden sprake hoeft te zijn van plichtsverzuim. Dit is doorgaans afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Heeft u in het kader van uw aanstelling of reguliere arbeidsovereenkomst een probleem met uw werkgever? Wij helpen u graag.

Centrale Raad van Beroep 4 april 2019 ECLI:NL:CRVB:2019:1202                               

 

Door Janou Bergmans