Het festivalseizoen is begonnen: hoe zit het met de benodigde vergunning?

Het festivalseizoen komt er weer aan. Dit lijkt vanzelfsprekend, doch er doen zich ook bij festivals de nodige bestuursrechtelijke vraagstukken voor. Zo is er een evenementenvergunning vereist die aan bepaalde eisen dient te voldoen. Daarnaast dient er, bij strijdigheid met het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning te worden verleend.

Dat niet iedere vergunning aan de te stellen eisen voldoet, laat een recente uitspraak van de Raad van State zien die een uitspraak van de rechtbank diende te beoordelen. Zo voldoet de vergunning voor “Reggae Lake Festival 2016” niet aan de te stellen eisen en met name de beginselen van behoorlijk bestuur.

Dit had er mee te maken dat in het primaire besluit de aan de vergunning verbonden voorschriften zijn opgenomen in de bijlagen. Bij de vergunning behoren 22 bijlagen waaronder een evenementenvergunning (met voorschriften) en een aantal adviezen en rapporten. De voorschriften zijn niet in de vergunning zelf vermeld, maar daarvoor wordt verwezen naar een grote hoeveelheid bijlagen. Onduidelijk is welke in de bijgevoegde adviezen en rapporten genoemde afspraken en maatregelen als voorschriften hebben te gelden. De rechtbank heeft zodoende overwogen dat de vergunning op dit punt in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bovendien is geoordeeld dat niet alle voorschriften duidelijk zijn geformuleerd, waardoor ze naar het oordeel van de rechtbank eveneens in strijd met de rechtszekerheid zijn en niet goed handhaafbaar. De Raad van State bevestigt deze uitspraak.

Vergunningen dienen dus aan bepaalde eisen, en met name de beginselen van behoorlijk bestuur, te voldoen.

Mocht u vragen hebben over een verstrekte vergunning of juist een geweigerde vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen. We kunnen u adviseren over de bezwaarmogelijkheid.

Bron: Raad van State 10 april 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1139                                         

Door: Janou Bergmans

Fouten bij keuring UWW

Onlangs viel in dagblad Trouw te lezen dat het bij één op de vijf jongeren met een arbeidsbeperking misgaat bij het beantwoorden van de vraag of ze wel of niet een arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten krijgen. Lees meer

Opgeroepen als getuige – dank je de koekoek!

In civiele procedures kan het zijn dat u wordt opgeroepen door een van de partijen.

Indien u wordt opgeroepen als getuige, heeft eenieder krachtens artikel 165 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een getuigplicht. Krachtens de wet is men dus verplicht aan deze oproeping gevolg te geven en al hetgeen omtrent de voormelde feiten bekend is aan de rechter naar waarheid mede te delen.

Voorafgaand aan een getuigenverhoor zal de rechter u vragen of u als getuige ‘de eed’ of ‘de belofte’ wenst af te leggen en dat u de waarheid, niets dan de waarheid zult spreken. Het verschil tussen de eed en belofte is het volgende:  meestal legt iemand die in God gelooft de eed af en wie dat niet doet de belofte. Voor het gevolg maakt het niet uit voor welke variant u kiest.

De eed: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”;

De belofte: “Dat verklaar en beloof ik”.

Indien u als getuige weigert om een verklaring af te leggen (te verschijnen), kan de rechter op verzoek van de belanghebbende partij ‘gijzeling’ bevelen. Dat wil zeggen dat u door de politie thuis wordt opgehaald. In de praktijk komt dit zelden voor, nu bijvoorbeeld uw werkgever u in de mogelijkheid dient te stellen om aanwezig te zijn voor dit getuigenverhoor.

Ook heeft u als getuige recht op een schadeloosstelling: dit is een (netto-) vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten. De schadeloosstelling wordt normaal gesproken direct na uw optreden als getuige geïnventariseerd en vastgesteld met de rechter en partijen.De schadeloosstelling krijgt u betaald van de partij door wie u bent opgeroepen. De rechter zal u aan het einde van uw optreden als getuige vragen of u kosten hebt moeten maken om als getuige te verschijnen. Denk hierbij aan (openbaar)vervoer, waarbij het nemen van een taxi niet altijd redelijk is, verletkosten, of overige kosten.

Aan het einde van het verhoor zal de rechter uw verklaring dicteren aan de griffier die een en ander op papier zet. Daarna wordt uw verklaring voorgelezen en wordt u gevraagd de verklaring te ondertekenen. U bent dan klaar.

Enfin, als u wordt opgeroepen als getuige, dan is het advies dat u het in de biologieles geleerde merkwaardige gedrag van de koekoek (een ander lost het wel op) achterwege laat en dat u in ieder geval gevolg geeft aan een oproeping om te getuigen in een civiele zaak.