Kerstboodschap

Het team van Van Dijk c.s. Advocaten wenst u prettige feestdagen toe. Vanaf komende donderdag zijn wij weer beschikbaar voor al uw kleine en grote problemen.

Donderdag hebben wij, zoals u van ons gewend bent, het gratis spreekuur tussen 19.00 en 20.30 uur.

Omgang met kinderen van 12 jaar en ouder.

Vaak wordt gedacht dat een minderjarige bij de leeftijd van 12 jaar of ouder zelf mag beslissen of kiezen met betrekking tot onderwerpen als hoofdverblijfplaats, omgang/contact met de andere ouder, etc. De minderjarige van 12 jaar en ouder kan wel zijn/haar mening aan de rechter kenbaar maken, waarna de rechter deze mening zal meenemen in de beslissing, hetgeen niet betekent dat de mening van de minderjarige van 12 jaar of ouder doorslaggevend is.

In een omgangskwestie tussen een vader en twee kinderen ouder dan 12 jaar  (17 en 15 jaar),  wilde de vader de kinderen graag meer zien, maar de kinderen wilden meer vrijheid hebben en niet gebonden zijn aan bepaalde omgangscontacten. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog dat de weerstand van de kinderen tegen een contactregeling onvoldoende was voor de beperking van het contact en bovendien kon door de zeer beperkte omgangsregeling de onderlinge band tussen vader en kinderen niet worden versterkt.

Het Hof heeft uitdrukkelijk overwogen dat de rechter, indien blijkt dat de minderjarige van twaalf jaar of ouder hier prijs op stelt, ambtshalve een beslissing kan geven ter zake de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. De rechter neemt dan vervolgens een zodanige beslissing als hem/haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Het Hof houdt er in de beslissing rekening mee dat, gezien de leeftijd van de kinderen, zij steeds meer een eigen leven zullen gaan leiden met daarbij behorende afspraken, maar ook dat de kinderen anderzijds regelmatig contact met de vader dienen te hebben en eventuele eigen afspraken etc. indien mogelijk plannen buiten de contactmomenten om.

Naar mate de kinderen ouder worden, zal een omgangsregeling of een verdeling van de zorg- en contactmomenten wellicht moeten worden aangepast, gelet ook op de ontwikkeling en het leven van de minderjarige. Daarnaast zal ook rekening worden gehouden met het algemeen aanvaard belang dat de kinderen en de ouders contact met elkaar hebben. De minderjarige van twaalf jaar of ouder zal in dit soort zaken ook de gelegenheid krijgen om aan te geven wat hij/zij graag zou willen. Uiteindelijk is het de rechter die een beslissing neemt (Gerechtshof Den Bosch 15/11/2018, ECLI: NL: GHFHE: 2018: 4693).

“Puntje op de i”

Op 7 november 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend met verschillende maatregelen die zouden moeten leiden tot een verkleining van de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een pakket van verschillende maatregelen in aanvulling op de Wet Werk en Zekerheid.

Op 1 juli 2015 is reeds de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Beoogd werd dat het ontslag voor werkgevers van zijn werknemers eenvoudiger zou worden. Werkgevers zijn thans minder geneigd om een werknemer een vast contract aan te bieden door de hiermee samenhangende risico’s en kosten. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er in de wet diverse gronden opgenomen die een opzegging van een arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Thans is er dus een catalogus waarin de gronden staan vermeld op basis waarvan iemand kan worden ontslagen – grond a tot en met h.

Indien een werkgever zijn werknemer wil ontslaan, dan moet aan één van die gronden geheel zijn voldaan. Een combinatie van ‘een beetje van verschillende gronden’ is uitgesloten. Doordat veel ontbindingsverzoeken door de kantonrechter worden afgewezen, blijkt dus dat het voor werkgevers vaak lastig is om een dergelijke grond helemaal rond te breien.

Met het ingediende wetsvoorstel wil de wetgever een nieuwe grond introduceren, de “i-grond”. Deze grond staat wel een combinatie van factoren en gronden toe. Dit betekent dat het voor een werkgever makkelijker wordt om het verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst te onderbouwen. De minister geeft in de onderbouwing van een wetsvoorstel aan dat: “Het stelsel van gesloten ontslaggronden, dat is ingevoerd teneinde juridisering van ontslag tegen te gaan en werkgever en werknemer zoveel mogelijk rechtszekerheid vooraf te bieden, blijft daarmee in tact”.

De nieuwe i-grond betekent echter juist een flexibilisering van de ontslaggronden. De toekomst zal uitwijzen hoe deze nieuwe ontslaggrond, en aldus de mogelijkheid om ontslaggronden te kunnen combineren, in de praktijk uitpakt. Het is thans nog koffiedik kijken.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van arbeidsrechtelijke vraagstukken en/of geschillen, dan kunnen de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten u voorzien van het benodigde advies.

Wij staan u graag te woord. Loop anders eens binnen op ons wekelijks inloopspreekuur op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.