“Puntje op de i”
11 december 2018

Op 7 november 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend met verschillende maatregelen die zouden moeten leiden tot een verkleining van de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een pakket van verschillende maatregelen in aanvulling op de Wet Werk en Zekerheid.

Op 1 juli 2015 is reeds de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Beoogd werd dat het ontslag voor werkgevers van zijn werknemers eenvoudiger zou worden. Werkgevers zijn thans minder geneigd om een werknemer een vast contract aan te bieden door de hiermee samenhangende risico’s en kosten. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er in de wet diverse gronden opgenomen die een opzegging van een arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Thans is er dus een catalogus waarin de gronden staan vermeld op basis waarvan iemand kan worden ontslagen – grond a tot en met h.

Indien een werkgever zijn werknemer wil ontslaan, dan moet aan één van die gronden geheel zijn voldaan. Een combinatie van ‘een beetje van verschillende gronden’ is uitgesloten. Doordat veel ontbindingsverzoeken door de kantonrechter worden afgewezen, blijkt dus dat het voor werkgevers vaak lastig is om een dergelijke grond helemaal rond te breien.

Met het ingediende wetsvoorstel wil de wetgever een nieuwe grond introduceren, de “i-grond”. Deze grond staat wel een combinatie van factoren en gronden toe. Dit betekent dat het voor een werkgever makkelijker wordt om het verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst te onderbouwen. De minister geeft in de onderbouwing van een wetsvoorstel aan dat: “Het stelsel van gesloten ontslaggronden, dat is ingevoerd teneinde juridisering van ontslag tegen te gaan en werkgever en werknemer zoveel mogelijk rechtszekerheid vooraf te bieden, blijft daarmee in tact”.

De nieuwe i-grond betekent echter juist een flexibilisering van de ontslaggronden. De toekomst zal uitwijzen hoe deze nieuwe ontslaggrond, en aldus de mogelijkheid om ontslaggronden te kunnen combineren, in de praktijk uitpakt. Het is thans nog koffiedik kijken.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van arbeidsrechtelijke vraagstukken en/of geschillen, dan kunnen de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten u voorzien van het benodigde advies.

Wij staan u graag te woord. Loop anders eens binnen op ons wekelijks inloopspreekuur op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.