Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?
8 april 2020

Deel 1: de werkgever

Op 2 april 2020 is de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers op grond van de NOW-regeling bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. In dit artikel bekijken wij de hoofdlijnen van die regeling.

Daarnaast resteert de vraag wat de NOW-regeling nu precies betekent voor werknemers. Ook spelen er vragen over hoe te handelen als werkgever het loon niet of niet op tijd doorbetaalt en hoe het dan zit met vakantiedagen. Deze vragen komen in deel 2 aan bod, hetgeen binnenkort wordt gepubliceerd.

Werkgevers kunnen de aanvraag voor de NOW-regeling indienen tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden

Als werkgever dient uw bedrijf ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling te hebben over een periode van drie aaneengesloten maanden. Die omzetdaling betreft een verlies van minimaal 20%. Daarbij dient te worden vermeld dat de aangegeven periode niet expliciet hoeft te starten op 1 maart 2020. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen die periode te laten ingaan op 1 april of 1 mei.

Omzetverlies bepalen

Uw omzetverlies wordt op de volgende manier berekend:

De totale omzet uit 2019 deelt u door vier en zo heeft u de gemiddelde omzet per kwartaal.  De uitkomst hiervan vergelijkt u met de (verwachte) omzet van bovengenoemde periode van drie aaneengesloten maanden (bijvoorbeeld: maart-april-mei 2020).

Hoogte tegemoetkoming

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor deze loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt.

Het UWV neemt het (totale) socialeverzekeringsloon als uitgangspunt (ergo, het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn).

Vervolgens wordt de totale loonsom verhoogd met 30% (compensatie voor werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiegeld).

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 als uitgangspunt genomen. Wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020, die na 15 maart zijn doorgegeven, worden niet meegenomen in deze regeling.

Wilt u als werkgever advies over de aanvraag van de NOW-regeling of loopt u tegen andere arbeidsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies! Bovendien kunnen wij ook intakegesprekken via beeldbellen voeren.