Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?
15 april 2020

Deel 2: de werknemer

In het vorige artikel hebben wij een korte blik geworpen op de NOW-regeling en wat deze regeling betekent voor de werkgevers in Nederland. In dit artikel gaan wij in op het vraagstuk  wat de NOW-regeling voor werknemer inhoudt. Ook bekijken we de loondoorbetalingsverplichting van werkgever jegens haar werknemers en de vraag hoe als werknemer om te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis.

 

De NOW-regeling 

 

Zoals we in het vorige artikel al hebben gezien compenseert de nieuwe NOW-regeling de werkgever op basis van omzetverlies. Voor werknemers verandert er in de praktijk niets: de werkgever is nog steeds verplicht om het volledige loon door te betalen. Op het moment dat de werkgever aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling mag hij zijn werknemers, zolang de loonkosten worden gecompenseerd, niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Kortom betekent het voornoemde dat de overheid er van uit gaat dat werkgever een (groot) deel van de loonkosten krijgt gecompenseerd en derhalve niet in financieel zwaar weer zal verkeren. Het ontslaan van werknemers om voornoemde reden is dan ook niet mogelijk, tenzij werkgever een deel van de compensatie inlevert en een boete voldoet.

 

Doorbetaling salaris tijdens de coronacrisis

 

Heeft de werkgever niet genoeg werk voor de werknemer als gevolg van het coronavirus, dan is hij doorgaans verplicht om het salaris van de werknemer volledig door te betalen.

Ook oproepkrachten kunnen bij een dienstverband van ten minste drie maanden op basis van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang aanspraak maken op volledige doorbetaling.

 

Let op: de werkgever kan via de arbeidsovereenkomst of op grond van de cao de loondoorbetalingsverplichting voor oproepkrachten tijdelijk uitsluiten voor een maximale duur van 6 maanden (in bijzondere gevallen kan via de cao een langere uitsluitingsduur worden bepaald).

 

Daarnaast dient de doorbetaling tijdig te geschieden. Tijdig betekent na afloop van het loontijdvak (de periode waarover het loon moet worden berekend). Doorgaans is het loontijdvak één maand of per periode van vier weken. In de praktijk wordt het loon aan het eind van de maand door werkgever aan werknemer uitbetaald. De werkgever heeft wettelijk de tijd om uiterlijk binnen een maand na afloop van deze periode het loon te betalen, mits partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Is de werkgever te laat met het betalen van het loon, dan heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging, alsook op wettelijke rente. Die wettelijke verhoging kan fors oplopen.

 

Het opnemen van vakantiedagen tijdens de coronacrisis

 

Afgezien van feestdagen en de collectieve verplichte vakantiedagen mag een werkgever niet eenzijdig de verplichting aan werknemer opleggen om vakantiedagen op te nemen, omwille van het feit dat er bijvoorbeeld minder werk is door het coronavirus. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Goed werknemerschap kan uiteraard met zich brengen dat een werknemer welwillend omgaat met redelijke verzoeken van werkgever.

 

Loopt u als werknemer tegen arbeidsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies!