Ouderschapsplan
13 augustus 2019

Indien partijen uit elkaar gaan en er minderjarige kinderen zijn, dan zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin moet worden opgenomen hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt over de ouders of welke omgangsregeling overeengekomen wordt, de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) en hoe ouders elkaar over en weer informeren.

Dat geldt bij een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwoning.

In geval van een echtscheiding en beëindiging geregistreerd partnerschap, is het een voorwaarde waaraan bij niet voldoen de consequentie “niet-ontvankelijkheid” kan worden gekoppeld.

Bij de opstelling van een ouderschapsplan zullen ook de kinderen betrokken moeten worden. In het ouderschapsplan zal kort en bondig moeten worden toegelicht hoe de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn betrokken, waarbij ook op de reacties van de kinderen wordt gelet. Dit wordt het “bruggesprek” genoemd.

Bij de rechtbank Overijssel heeft proeftraject plaatsgevonden bij echtscheidingszaken om kinderen beter te betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarbij de rechters actief vroegen naar het uitgevoerde bruggesprek tussen ouders en kinderen. Gedurende dit proeftraject kwamen er positieve signalen uit het werkvlak. Na het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd zal worden naar aanleiding van dit traject, zal worden bekeken of deze wijze van handelen ingevoerd zal worden bij alle rechtbanken in Nederland.

Als ouders uit elkaar gaan, heeft dat een enorme impact op de kinderen. De gevolgen voor de kinderen worden alleen maar groter naar mate ouders niet of onvoldoende met elkaar communiceren.

Van belang is om die impact voor de kinderen te beperken en daarbij is het zaak dat bij het voeren van gesprekken met de kinderen voorkomen wordt dat zij betrokken raken in een eventuele strijd tussen de ouders (ex-partners) dan wel dat de kinderen voor een keuze worden gesteld of dat zij dergelijk gevoel krijgen.

Tips en suggesties voor het bruggesprek staan op de site van rechtbank Overijsel www.rechtspraak.nl/rechtbankoverijsel/regelsenprocedures/bruggesprek

Door: Monique Graus