Klachtplicht in het arbeidsrecht?
11 maart 2019

Is het bij het ontvangen van te weinig loon van belang om daarover tijdig bij de werkgever te klagen? Dat is in de praktijk wel verstandig. Immers is er de klachtplicht op grond van art. 6:89 Burgerlijk Wetboek op basis waarvan de werknemer in een dergelijk geval gehouden kan zijn om binnen bekwame tijd daarover te klagen bij werkgever.

Kan de werkgever de klachtplicht tegenwerpen wanneer werknemer niet tijdig heeft geprotesteerd?  Een recente uitspraak geeft meer duidelijkheid over de toepassing van de klachtplicht in het arbeidsrecht.

Als eerste wordt duidelijk dat de klachtplicht alleen bedoeld is voor de situatie dat er ‘een gebrek in de prestatie’ is, dat wil zeggen wanneer een overeenkomst ondeugdelijk wordt nagekomen. Dat is dus niet het geval wanneer in het geheel geen prestatie is verricht.

Bovendien wordt duidelijk dat art. 6:89 BW in beginsel van toepassing op alle verbintenissen en dus ook op arbeidsovereenkomsten. In het arbeidsrecht kan zich zodoende ook de vraag voordoen wanneer de werknemer het gebrek had moeten ontdekken en binnen welke periode hij daarna diende te klagen.

Voor wat betreft geldschulden bestaat geen aanleiding om een uitzondering te maken, zo oordeelt de rechter. De schuldenaar heeft er ook in het geval van een geldschuld belang bij dat zijn wederpartij tijdig klaagt wanneer deze van mening is dat niet het volledige bedrag is betaald. In het bijzonder in het geval van duurovereenkomsten met een periodieke betalingsverplichting wordt de schuldenaar er tegen beschermd dat hij vanwege het tijdsverloop geconfronteerd wordt met een reeds opgelopen schuld. Met dit laatste lijkt met name te worden gedoeld op een arbeidsovereenkomst.

Wanneer er dus sprake is van te weinig ontvangen loon op basis van de arbeidsovereenkomst, is het uitgangspunt daarover binnen bekwame tijd geprotesteerd dient te worden bij de werkgever. Anders kan wellicht deze klachtplicht een probleem opleveren.

Heeft u een arbeidsrechtelijk geschil of een probleem met uw werkgever? Neem dan contact met ons op. Van Dijk c.s. advocaten kan u van een passend advies voorzien.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:10291

Door: Janou Bergmans