Fouten bij keuring UWW
19 maart 2019

Onlangs viel in dagblad Trouw te lezen dat het bij één op de vijf jongeren met een arbeidsbeperking misgaat bij het beantwoorden van de vraag of ze wel of niet een arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten krijgen.

Het UWV maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajonguitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. Uit een intern rapport van de uitkeringsinstantie bleek dat in 21% van de onderzochte dossiers sprake was van een onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering. Het moge niet verbazen dat er vaker uitkeringen ten onrechte ontzegd worden dan ten onrechte worden toegekend. Bij 33% van de onderzochte gevallen werd een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen, hoewel volgens de onderzoekers de aanvrager wel recht had op de Wajong.

De jongere belandt bij afwijzing in de bijstand. Een jongere kan dan wel in beroep gaan tegen deze beslissing, maar dat is vaak te veel gevraagd voor deze kwetsbare groep: het geld of de energie ontbreekt voor een juridisch traject.

In onze praktijk komen met enige regelmaat cliënten voorbij bij wie door het UWV een verkeerde diagnose is gesteld. Hierbij wordt met name het arbeidsongeschiktheidspercentage met enige regelmaat te laag ingeschat. Dit heeft enorme gevolgen voor de betrokken cliënt.

In het artikel uit voornoemd dagblad bleek dat met name het handelen van de arbeidsdeskundigen, die onder meer kijken hoeveel werk iemand aankan met zijn beperking, bedroevend is. Bij slechts 7% van de onderzochte dossiers was het werk van de arbeidsdeskundige kwalitatief voldoende. Hier staat dan wel tegenover dat het werk van de artsen er beter uit kwam. Hun werk was in 87% van de gevallen voldoende.

Bij een beoordeling moeten een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en procesbegeleider samen een oordeel vormen.

Uit bovenstaande blijkt dat er door het UWV met grote regelmaat fouten worden gemaakt bij de vaststelling van de mogelijkheden die iemand met een arbeidsbeperking heeft. Is dit ook bij u het geval? Twijfelt u dan niet en neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan samen met u de juridische mogelijkheden bekijken en alles in het werk stellen om te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Door Olivier Huisman