Het belang van termijnbewaking
23 maart 2022

De advocatuur is bij uitstek een branche waar het bewaken van termijnen van fundamenteel belang is. Voor alle rechtsgebieden geldt dat het tijdig handelen bij de ontvangst van processtukken, beslissingen op bezwaar of het instellen van hoger beroep van belang is.

In het bestuursrecht kan een termijnoverschrijding in zeer uitzonderlijke gevallen worden verschoond. Op grond van artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift de niet-ontvankelijkheidsverklaring achterwege als daarvoor een goede reden is.

De rechtspraak heeft uitgemaakt dat in twee gevallen geoordeeld kan worden dat een bezwaar toch in ontvangst moet worden genomen. Enerzijds is dat het geval als sprake is van (bijzondere) persoonlijke omstandigheden en anderzijds als sprake is van een fout van het bestuursorgaan.

Van persoonlijke omstandigheden die een termijnoverschrijding rechtvaardigen, is in de regel niet snel sprake. Er zal moeten worden aangetoond dat sprake is van een uitzonderlijke situatie zoals ziekte en/of een psychische toestand. Daarbij komt nog dat het de persoon niet verweten mag worden dat hij geen hulp heeft ingeschakeld om zijn belangen te behartigen.

Indien een bestuursorgaan een fout heeft gemaakt, door u bijvoorbeeld niet te wijzen op de mogelijkheid van bezwaar of beroep, is het in sommige gevallen mogelijk dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

Het – in beginsel – niet tijdig handelen in het civiele recht kan soms nog worden hersteld. Denk aan het instellen van verzet bij een verstekvonnis. Over het algemeen geldt echter dat een termijn strikt dient te worden nageleefd om moeilijkheden (achteraf) te voorkomen.

Heeft u een besluit van een bestuursorgaan ontvangen en wenst u hierover advies te ontvangen, aarzel dan niet om ons (meteen) te contacteren. Twijfelt u of er sprake is van een (verschoonbare) termijnoverschrijding? Ook dan bent u van harte welkom op ons kantoor.