Het belang van een duidelijk convenant
24 juli 2019

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 24 april 2019 (ECLI: NL: RBNNE: 2019: 1795) ging het om het navolgende.

Partijen wilden gaan scheiden en hadden een convenant laten opstellen door een mediator. In het convenant was opgenomen dat de verplichting van de man om uit hoofde van de echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de vrouw op grond van artikel 1: 160 BW definitief komt te vervallen wanneer de man duurzaam samenwoont met een nieuwe partner.

In artikel 1: 160 BW staat “een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van een echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt….”

Artikel 1: 160 BW ziet dan ook op de samenleving als ware men gehuwd van de “alimentatierechtigde”. In dit convenant was echter de samenwoning van de “alimentatieplichtige” opgenomen.

De man stopte dan ook met betalen van de alimentatie nadat hij ging samenwonen. De vrouw vroeg de rechtbank te bepalen dat de tekst van het convenant anders, namelijk conform het artikel in de wet, moest worden gelezen. Zij stelde dat er sprake was van een duidelijke verschrijving in het convenant.

De rechtbank oordeelde dat op grond van de omstandigheden, nu alleen de mediator betrokken was bij de totstandkoming van het convenant en er geen mogelijkheid was om een conceptversie aan een ander (deskundige) voor te leggen voordat partijen het convenant sloten en de man de inhoud van art. 1:160 BW niet kende, de man er van uit mocht gaan dat de tekst van het convenant juist was. De rechtbank heeft het verzoek van de vrouw dan ook afgewezen.

Een convenant is bedoeld om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen, zodat dit ook in de toekomst voor duidelijkheid zorgt.

Uit deze uitspraak volgt het belang voor partijen, dat duidelijk is wat er precies besproken en afgesproken is en dat daarbij inzicht is gegeven in de toepasselijke wetsartikelen en jurisprudentie, zodat partijen zich ook bewust zijn van hun desbetreffende keuze indien zij in onderling overleg hiervan afwijken.