Een voorlopig deskundigenbericht
23 maart 2021

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen.

In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn opgehelderd, is het nuttig om een deskundige in te schakelen. Daarnaast komt het voor dat een rechter moet oordelen over feiten of omstandigheden die bijzondere expertise vergen.

Artikel 202 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure een partij een verzoek kan indienen tot een voorlopig deskundigenbericht. De aan te wijzen deskundige zal zich dan uitlaten over (bewijs)vragen en relevante feiten en omstandigheden ter beslechting van het geschil. Naar aanleiding van deze uitlatingen, die door middel van een deskundigenrapport zullen worden verstrekt, kan de desbetreffende partij (beter) beoordelen of hij een procedure start dan wel voortzet.

In de praktijk wordt een voorlopig deskundigenbericht bijvoorbeeld gebruikt in zaken over o.a. letselschade, beroepsfouten, de bepaalde toestand van een zaak of persoon dan wel de vraag of het bouwkundige werk goed is opgeleverd.

In beginsel zal een rechter een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht toewijzen. Het verzoek dient dan wel ter zake dienend te zijn, voldoende concreet en het moet gaan om feiten die met een deskundigenbericht kunnen worden bewezen.

Een rechter kan het verzoek slechts afwijzen op de navolgende gronden:
– Het verzoek is in strijd met de goede procesorde;
– Misbruik van procesrecht;
– Onvoldoende belang verzoeker;
– Een ander door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.

Tot slot – met betrekking tot de kosten voor het deskundigenonderzoek – is relevant dat de verzoekende partij ex artikel 195 Rv het voorschot van de deskundige dient te betalen.

Als er sprake is van een geschil, maar u twijfelt of u wel voldoende bewijs heeft, belt u dan gerust met de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten. Wij staan u graag te woord.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.