De perikelen rondom teruggave van de borg
8 januari 2024

Regelmatig komt het voor dat de verhuurder zomaar uw borg achterhoudt, nadat de huurovereenkomst is beëindigd. U bent het hiermee niet eens en stelt juist dat u de huurwoning in deugdelijke staat en bezemschoon heeft achtergelaten.

Mag de verhuurder zomaar de borg achterhouden? En wat kunt u doen als huurder om uw borg terug te krijgen?

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de huurcontracten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2023 en huurcontracten vanaf 1 juli 2023.

Vóór 1 juli 2023

Om te beginnen, de afspraak om bij aanvang van de huur de verhuurder borg te betalen is gebruikelijk. Normaliter staat de hoogte van de borg gelijk aan 1 (tot 3) maandelijkse huurpenningen. Uit rechtspraak blijkt dat een borg van maximaal drie maanden kale huur redelijk is.

Tot 1 juli 2023 stond er in de wet niets over de borg geregeld. Derhalve is het van belang hetgeen u contractueel met de verhuurder hebt afgesproken.

In het algemeen gelden (onder andere conform de rechtspraak) de volgende regels over het al dan niet inhouden van de borg:

  • Schade in de huurwoning vanwege ouderdom of slijtage komt niet voor rekening van de huurder;
  • De verhuurder kan (een gedeelte van) de borg inhouden of verrekenen indien bij de eindinspectie blijkt dat u een aantal gebreken heeft veroorzaakt. De geconstateerde gebreken worden vermeld op een lijst. Indien u deze gebreken dan niet binnen een redelijke termijn herstelt, dan bent u in verzuim en betaalt de verhuurder u (een gedeelte van) de borg niet terug en zal de verhuurder zelf zorg doen dragen voor herstel. Het ingehouden bedrag dient dan wel in verhouding te staan met de redelijk gemaakte kosten van herstel.
  • De borg mag worden verrekend met de afrekening energiekosten en/of nog verschuldigde huurpenningen (indien opeisbaar).

Ook belangrijk om te vermelden is de vraag of in uw geval een voorinspectie en/of een eindinspectie is verricht, waarvan de inhoud schriftelijk is vastgelegd. Ik verwijs u hiervoor naar onderstaand artikel:

https://www.vandijkadvocaten.com/huurder-en-verhuurders-opgelet-het-belang-van-een-voorinspectie/

Kort gezegd – is er géén voorinspectie gedaan met een omschrijving van de staat van de huurwoning bij aanvang van de huurovereenkomst, dan kan de verhuurder de borg niet zomaar achterhouden.

Vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is de “Wet goed verhuurderschap” in werking getreden. In deze wet is bepaald (en dit wordt verder uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek) dat de borg maximaal tweemaal de huurprijs mag zijn. Verder dient de borg binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst te worden teruggestort, mits:

  • Er géén gebreken zijn waarvoor de huurder verantwoordelijk is;
  • Er géén achterstallige huurpenningen zijn;
  • Er géén energiekosten verschuldigd zijn.

Gelet op het voorgaande is het van belang dat u goed nagaat of de verhuurder de borg terecht achterhoudt en of de overeenkomst vóór of vanaf 1 juli 2023 is aangegaan. Hierbij kan één van onze huurrechtspecialisten u uiteraard helpen. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen.