Het bouwrecht op de schop – aannemers en opdrachtgevers opgelet!
23 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Gelijk met deze inwerkingtreding, treedt ook  de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd in werking. Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht.

Daarnaast schept de Wkb ook nieuwe verplichtingen voor aannemers, daar waar het gaat om aanneming van bouwwerken. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat aanneming van bouwwerken niet alleen nieuwbouw, maar ook verbouw betreft. In dit artikel worden de drie belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

Waarschuwingsplicht aannemer (ex art. 7:754 lid 2 BW)

Onder het nieuwe recht zal de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moeten waarschuwen bij onjuistheden in de opdracht die mogelijk tot negatieve gevolgen voor de verdere uitvoering kunnen leiden. Hieronder vallen onder meer gevolgen voor de kosten, kwaliteit en planning. De huidige waarschuwingsplicht wordt daardoor uitgebreid. Onder schriftelijk wordt mede verstaan per                     e-mail en Whatsapp.

Dit artikel is voor consument-opdrachtgevers van dwingend recht. Hetgeen betekent dat daarvan door aannemers niet mag worden afgeweken. In B2B-relaties (Business to Business) bestaat daarvoor wel ruimte.

Introductie opleverdossier aannemer (ex art. 7:757a BW)

Verder is de aannemer onder het nieuwe recht verplicht om een dossier aan te leggen (en bij oplevering te verstrekken) met gegevens en documentatie die de opdrachtgever volledig inzicht geeft in het antwoord op de vraag hoe de overeenkomst is uitgevoerd. Het dossier bevat in ieder geval gegevens over de tekeningen en berekeningen over de bouw/renovatie, een beschrijving van de toegepaste materialen alsook gegevens die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud.

Let op: partijen kunnen afwijkende afspraken maken, waarbij de mogelijkheid bestaat om af te zien van het opmaken van een opleverdossier. Dit artikel is namelijk van regelend recht.

NB: dit artikel treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip om aannemers de gelegenheid te geven om zaken in hun werkwijze aan te passen.

Uitbreiding aansprakelijkheid verborgen gebreken (ex art. 7:758 lid 4 BW)

Daarnaast is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken de aannemer niet zijn toe te rekenen. Dit betreffen de zogenaamde verborgen gebreken. Onder het huidige recht is de aannemer alleen aansprakelijk voor soortgelijke gebreken voor zover deze hem bekend waren en hij deze heeft verzwegen. Het nieuwe element is dus dat óók gebreken die de opdrachtgever had moeten ontdekken bij de oplevering onder de aansprakelijkheid van de aannemer vallen.

Dit artikel is voor consument-opdrachtgevers van dwingend recht. Hetgeen betekent dat daarvan door aannemers niet mag worden afgeweken. In B2B-relaties is daarvoor wel ruimte.

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de rechtspositie van (consument)opdrachtgevers onder het nieuwe recht wordt versterkt. Dit betekent dat de aannemers hun werkwijze op een aantal onderdelen moeten gaan wijzigen om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen.

De specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten staan in de rechtspraktijk zowel aannemers als opdrachtgevers bij. Bent u aannemer en wilt u weten of uw huidige werkwijze het nieuwe bouwrecht doorstaat? Of bent u opdrachtgever die te maken heeft met een aannemer die voornoemde verplichtingen onvoldoende in acht neemt? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met u mee.