Woonoverlast: een nieuwe bevoegdheid voor gemeenten?
22 augustus 2016

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem in veel gemeenten. Gemeenten hebben reeds een aantal bevoegdheden en handhavingsmiddelen die kunnen strekken tot woningsluiting.

De huidige bevoegdheden zien vooral op strafrechtelijke aspecten, bijvoorbeeld drugsbeleid of verstoring van de openbare orde. Wanneer er sprake is van woonoverlast zijn dit vaak relatief kleinere vergrijpen en zijn voornoemde bevoegdheden te vergaand. De maatregel tot het sluiten van de betreffende woning is dan niet op zijn plaats. Zo is gebleken dat er behoefte bestaat aan verfijnde instrumenten voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken.

Omdat woonoverlast in de praktijk een veelvoorkomend probleem is en er nog geen passende, meer genuanceerde maatregel bestaat, is het Wetsvoorstel Aanpak woonoverlast ingediend. Dit wetsvoorstel ligt thans bij de tweede Kamer. De initiatiefnemers stellen een nieuwe bevoegdheid voor gemeenten voor die het mogelijk maakt dat aan de overlastveroorzaker een specifieke gedragsaanwijzing wordt gegeven. In deze gedragsaanwijzing kan de gemeente voorschrijven dat de overlastveroorzaker bepaalde handelingen moet verrichten of juist moet nalaten. Wanneer aan deze gedragsaanwijziging geen gevolg wordt gegeven, zou de gemeente moeten kunnen overgaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom, zo luidt het wetsvoorstel. Met deze handhavingsmiddelen zouden hinderlijke gedragingen door de gemeente kunnen worden gestaakt.

Deze voorgestelde bevoegdheid zou door gemeenten kunnen worden ingezet in situaties waarin omwonenden ernstig worden gehinderd. Nu omwonenden hier zelf vaak weinig tegenin kunnen brengen, is een dergelijke bevoegdheid van de gemeente praktisch gezien wenselijk, zo wordt gesteld door de initiatiefnemers. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan situaties als geluidsoverlast door uw buren: de gemeente zou dan kunnen voorschrijven dat geen luide muziek mag worden gedraaid, of dat bij overlast door een blaffende hond de overlastgever de hond binnen dient te houden. Vervolgens zou de gemeente bevoegd zijn om hieraan een last onder bestuursdwang of dwangsom te koppelen. Wanneer dit wetsvoorstel uiteindelijk Wet zou worden zouden gemeenten op deze manier in de toekomst handhavend kunnen optreden in kwesties over burenoverlast.

Ondervindt u overlast in uw omgeving of bent u van oordeel dat de gemeente in uw situatie handhavend dient op te treden, neem dan contact op met Van Dijk c.s. Advocaten. Wij kunnen u adviseren over een passende oplossing.

Kamerstukken II 2013/14, 34007 nr. 3 (Memorie van Toelichting)