Wijziging bouwrecht wegens intreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
18 augustus 2023

Per 1 januari 2024 treedt samen met de nieuwe Omgevingswet ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van opdrachtgevers richting aannemers te versterken. Hierdoor wordt het bouwrecht op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op opdrachten tot onder meer het bouwen en verbouwen van woningen en andere bouwwerken. Deze luiden als volgt.

Waarschuwingsplicht aannemer

Onder het nieuwe recht zal de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moeten waarschuwen bij onjuistheden in de opdracht die mogelijk tot negatieve gevolgen voor de verdere uitvoering kunnen leiden.

Verplichting aannemer tot het verstrekken van een opleverdossier 

Verder is de aannemer onder het nieuwe recht verplicht om een dossier aan te leggen (en bij oplevering te verstrekken) met gegevens en documentatie die de opdrachtgever volledig inzicht geeft in het antwoord op de vraag hoe de overeenkomst is uitgevoerd. Het dossier bevat in ieder geval gegevens over de tekeningen en berekeningen over de bouw/renovatie, een beschrijving van de toegepaste materialen alsook gegevens die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud.

Aansprakelijkheid verborgen gebreken

Daarnaast is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken de aannemer niet zijn toe te rekenen. Dit betreffen de zogenaamde verborgen gebreken. Onder het huidige recht is de aannemer alleen aansprakelijk voor soortgelijke gebreken voor zover deze hem bekend waren en hij deze heeft verzwegen.

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de rechtspositie van opdrachtgevers onder het nieuwe recht wordt versterkt. Dit betekent dat de aannemers hun werkwijze op een aantal onderdelen moeten gaan wijzigen om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen.

De specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten staan in de rechtspraktijk zowel aannemers als opdrachtgevers bij. Bent u aannemer en wilt u weten of uw huidige werkwijze het nieuwe bouwrecht doorstaat? Of bent u opdrachtgever die te maken heeft met een aannemer die voornoemde verplichtingen onvoldoende in acht neemt? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met u mee.