Wat moet ik doen als mijn huurder zijn huur niet dan wel onvolledig betaalt?
13 januari 2022

Stelt u zich voor dat u een pand verhuurt en huurder na het sluiten van de huurovereenkomst nalatig is in het betalen van de huurpenningen. U wil natuurlijk het liefst dat de huurder ‘gewoon’ conform de huurovereenkomst de huurpenningen betaalt. Echter, u wil ook de goede relatie (voor de toekomst) met uw huurder(s) waarborgen.

Bij Van Dijk C.S. Advocaten kunnen wij u helpen, indien voornoemd probleem zich voordoet. Naast het juridisch perspectief houden wij uiteraard ook oog voor het menselijke aspect. Samen kunnen wij een geschikte en passende strategie bedenken om er voor te zorgen dat de huurder de huurpenningen betaalt. Dat gezegd hebbende, is het goed om alvast een (logisch) stappenplan te schetsen om te zorgen dat de huurder aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Stap 1.  Allereerst verdient het aanbeveling om de huurder, bij gebreke van betaling van de huurpenningen, persoonlijk te benaderen om zijn/haar financiële situatie te bespreken. Eventueel zou u het een en ander schriftelijk kunnen vastleggen.

Stap 2.  Leidt de eerste stap (een informele benadering) niet tot de gewenste oplossing, dan is het aan te bevelen om de huurder (formeel) een ingebrekestelling te sturen. De huurder wordt in dat geval gesommeerd tot betaling van de achterstallige huurpenningen.

Stap 3.  Zodra de ingebrekestelling geen resultaat oplevert, dan kunt u overwegen om een dagvaardingsprocedure te starten, teneinde betaling van de (achterstallige) huurpenningen af te dwingen.

Het voornemen om de huurovereenkomst te beëindigen, vanwege achterstallige betaling

Als u vanwege achterstallige huurbetaling de huurovereenkomst met de huurder wil beëindigen, dan kunt u na twee maanden de huur opzeggen. Na opzegging heeft de huurder zes weken de tijd om aan te geven of hij de onderhavige huurwoning vrijwillig gaat verlaten. Als de huurder na afloop van voornoemde termijn niet is vertrokken en aangeeft niet te willen vertrekken, dan kunt u een gerechtelijke procedure entameren. Indien toestemming van de huurder ontbreekt, kan de huurovereenkomst immers alleen door tussenkomst van de rechter worden beëindigd.

In het algemeen is het gebruikelijk dat bij een huurachterstand van drie maanden, de rechter de huurovereenkomst ontbindt. Na drie maanden huurachterstand heeft u ook de mogelijkheid om door middel van een kortgeding procedure ontruiming van de huurwoning te vorderen.

Kortom – verkeert u in een situatie waarin de huurder niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen om uw (juridische) mogelijkheden te bespreken.