Het ladderrecht
26 januari 2022

Het door Covid 19 ingeburgerd thuiswerken is niet iedere burenrelatie ten goede gekomen. Toch is het van belang om de verstandhouding met de buren niet verder te verstoren. Het kan namelijk zo zijn dat u nog lang buren van elkaar zult zijn.

Soms is het ondanks de slechte verstandhouding noodzakelijk om bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden aan uw woning het perceel of de woning van de buren te betreden. Om uw woning te schilderen bent u wellicht genoodzaakt om een ladder op het perceel van de buren te plaatsen. Bij slechte verstandhoudingen onderling wordt dit vaak over en weer geweigerd.

Als buur kunt u dan wellicht een beroep doen op het zogenaamde ‘ladderrecht’. Het ladderrecht geeft u het recht om tijdelijk andermans erf te mogen gebruiken en betreden. De noodzakelijkheid ziet op de ‘noodzaak tot het gebruik van het perceel of de woning’ van de buren ter uitvoering van deze werkzaamheden, niet op de werkzaamheden zelf. De buren kunnen dus bij wijze van spreken ieder jaar gebruik maken van het ladderrecht als zij de woning willen schilderen en slechts als het noodzakelijk is om daarvoor het perceel of de woning van de buren te gebruiken.

Artikel 5:56 BW

“Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.”

Uit dit artikel volgt dat het ladderrecht kan worden beperkt als er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan om dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

Zijn er geen gewichtige redenen, dan kunt u niet zonder kennisgeving op het perceel of op de woning van de buren gaan staan. U dient de buren tijdig en behoorlijk – en voor zover mogelijk schriftelijk ter voorkoming van misverstanden – in kennis te stellen van uw voornemen tot het gebruik van de woning of het perceel van de buren.

Heeft u vragen over het ladderrecht of wordt u onterecht het ladderrecht ontzegd danwel heeft er geen behoorlijke en tijdige kennisgeving plaatsgevonden, neem dan gerust contact met ons op. Ons gespecialiseerd team helpt u graag verder.