Niet toegelaten tot de WSNP in verband met schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan.
9 oktober 2018

Voor mensen met problematische schulden is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in het leven geroepen. Doelstelling van deze wet is om mensen die zich in een uitzichtloze schuldensituatie bevinden een uitweg te bieden. Dit gebeurt in de vorm van een zogenaamde “schone lei’’ verklaring. Dat betekent dat schuldeisers die personen niet meer kunnen aanspreken op de schulden die hieronder vallen.

Een verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP dient via de rechter te gebeuren. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Alvorens een verzoek tot toelating tot de WSNP te doen moet u eerst hebben geprobeerd om er samen met uw schuldeisers uit te komen. Dit wordt het ‘’minnelijke traject” genoemd. Is dat minnelijk traject niet gelukt, dan kunt u een verzoekschrift indienen om toegelaten te worden tot de WSNP.

Na indiening van het verzoekschrift zult u worden gehoord door de rechtbank. Tijdens deze hoorzitting kunt u een toelichting geven op het door u ingediende verzoekschrift alsook vragen van de rechter beantwoorden. De rechter zal vervolgens op het verzoekschrift beslissen. In de wet staan een aantal gronden genoemd waaraan u moet voldoen om te kunnen worden toegelaten tot de WSNP. Tevens staan daarbij een aantal afwijzingsgronden opgesomd.

In de praktijk blijkt dat aanvragen voor toelating tot de WSNP vaak worden afgewezen door aanwezigheid van schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan. Hierbij moet u denken aan schulden die zijn ontstaan doordat u bijvoorbeeld onterecht een uitkering kreeg en die gelden nu moet terugbetalen.

Tegen de afwijzing tot toelating in de WSNP staat hoger beroep open. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Als u niet wordt toegelaten tot de WSNP in verband met schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan,  biedt de wet een zogenaamde “escape mogelijkheid” waardoor u in hoger beroep wellicht wel tot de WSNP kunt worden toegelaten. Deze escape mogelijkheid wordt gevormd door een hardheidsclausule. Zijn schulden bijvoorbeeld (mede) ontstaan door of tijdens een verslaving of door of ten gevolge van bijvoorbeeld een psychische aandoening, dan kunt u in hoger beroep wellicht alsnog tot de WSNP worden toegelaten. De eisen die aan deze hardheidsclausule worden gesteld zijn echter zeer streng.

Voor een voorbeeld zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3618

Bent u niet toegelaten tot de WSNP en wilt u weten of er mogelijkheden voor u zijn in hoger beroep! Neem dan contact met ons op. Houdt u er wel rekening mee dat de beroepstermijn slechts acht dagen bedraagt. Het is dan ook van belang om direct een afspraak in te plannen indien en zodra uw verzoek is afgewezen. Wij zullen vervolgens beoordelen of er in hoger beroep wellicht wel een kans bestaat om te worden toegelaten tot de WSNP.