Iedereen wordt geacht de wet te kennen
14 augustus 2018

Wat betekent dit nu?

Het is ondoenlijk om alle wetten (en andere regelgeving) te kennen. Het gaat er echter om dat je als burger van het bestaan van wettelijke regels dient te weten en kennis van de inhoud daarvan hebt kunnen nemen, voordat je er aan gehouden mag worden.

De regelgeving dient dan uiteraard eerst bekend te worden gemaakt. Op het moment dat een wet of andere regelgeving op juiste wijze is gepubliceerd, kan men er geen beroep meer op doen dat men de regelgeving niet kende. De publicatie vindt plaats in het Staatsblad en in de Staatscourant. Dit zijn nu echter niet de bladen die iedereen er dagelijks op “naslaat”.

Er zijn ook zoveel wetten, AMVB’s, ministeriële regelingen en beleidsregels dat het voor een “leek” een ondoordringbaar oerwoud aan regels lijkt of zelfs is.

Daar komt nog bij dat als men al op de hoogte is van de van toepassing zijnde regelgeving, het dan de volgende vraag is hoe de betreffende bepaling dient te worden uitgelegd. Bij sommige bepalingen is dat vrij duidelijk, maar bij andere bepalingen is dat niet zo eenvoudig vast te stellen.

Zo worden in de rechtspraak bepalingen of bepaalde begrippen nader uitgelegd.

Kennis van de regelgeving is dan ook niet (altijd) voldoende. Ook is kennis van de rechtspraak van belang om tot een correcte uitleg van de regelgeving te komen of om vast te kunnen stellen of men nu wel of niet in strijd met de wet heeft gehandeld.

Wij van Van Dijk c.s. Advocaten kunnen u bijstaan om uw weg te vinden in het “oerwoud” van regelgeving en rechtspraak, of om u te adviseren over de vraag  of u wellicht bepaalde bepalingen hebt overtreden, dan wel om u een onderbouwd advies te geven in uw zaak en daarmee tot een beoordeling te komen van uw kansen in c.q. de haalbaarheid van een eventuele procedure.