Huurachterstand en wettelijke rente
23 juni 2021

In het kader van een huurovereenkomst kan het wel eens voorkomen dat de huurder te laat is met het betalen van de huur. In dat geval kan de verhuurder wettelijke rente vorderen. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als er sprake is van een betalingsachterstand. In dat verband kunnen partijen contractueel vastleggen dat bij te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage is verschuldigd.

Voor alle overeenkomsten met particulieren – zoals een huurovereenkomst betreffende een woonruimte tussen een huurder en verhuurder – geldt de wettelijke (niet-handels)rente van 2 % per jaar. De wettelijke rente kan jaarlijks worden aangepast. Contractueel afwijken van de regels rondom de wettelijke rente is slechts beperkt mogelijk.

In dat verband kan verwezen worden naar een uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Limburg d.d. 9 januari 2019 (ECLI:NL:RBLIM:2019:163). In deze zaak was er een huurovereenkomst gesloten voor een woonruimte tussen de verhuurder en de huurder. In het huurcontract was een contractuele rente overeengekomen van 12 % per jaar. Deze is aanmerkelijk hoger dan de geldende wettelijke rente van 2% per jaar. De verhuurder vorderde betaling van de contractuele rente omdat er sprake was van een huurachterstand. De verhuurder had in deze kwestie geen omstandigheden gesteld die een dergelijk hoog rentepercentage in de gegeven situatie rechtvaardigden. De kantonrechter oordeelde in dit geval dat het rentebeding oneerlijk was op grond van de Richtlijn 93/13 van de EEG van de Raad van 5 april 1993. Aldus werd de vordering tot betaling van de contractuele rente door de kantonrechter afgewezen.

Kortom, een hogere rente afspreken in een huurovereenkomst kan wel, maar dat dient wel getoetst aan de redelijkheid en billijkheid.

Heeft u een geschil met uw verhuurder of huurder dan wel vragen omtrent uw huurovereenkomst, neem dan contact op met ons kantoor. De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten staan graag voor u klaar.