Hoe lang dient partneralimentatie te worden betaald?
28 augustus 2018

Op dit moment staat nog in de wet dat, na echtscheiding, de alimentatieplicht maximaal 12 jaren kan duren, dit dan in het geval er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaren heeft geduurd. Alleen in hoge uitzonderingsgevallen kan de rechter deze termijn verlengen.

Indien het huwelijk niet langer dan 5 jaren heeft geduurd én er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, is de alimentatieduur gelijk aan de tijd dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaren. Deze regeling geldt voor gevallen waarbij de echtscheiding dateert van na 1 juli 1994. Voor echtscheidingen van daarvoor gelden andere termijnen.

Er wordt al langer nagedacht over een wetsvoorstel om de maximale duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie te verkorten tot maximaal 5 jaren in plaats van 12 jaren. Eerder is een dergelijk voorstel door de Raad van State verworpen. De plannen zijn nu aangepast waarbij een aantal uitzonderingen zijn gecreëerd.

In het aangepaste wetsvoorstel is de maximale alimentatietermijn op 5 jaren vastgesteld. In de wet zou dan worden opgenomen dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt na het verstrijken van de termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaren.

Op deze regel zijn twee uitzonderingen in het voorstel opgenomen.

De eerste uitzondering geldt als uit het huwelijk kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar zijn. In dat geval eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat de kinderen 12 jaar zijn.

De tweede uitzondering is, als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaren én op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Een voorbeeld uitgaande van de regeling zoals die is opgenomen in het wetsvoorstel:

Stel een echtpaar is 6 jaren getrouwd geweest en gaat scheiden. De maximale alimentatieduur bedraagt dan 3 jaren (de helft van de duur van het huwelijk).  Zou dit echtpaar een kind hebben dat op het moment van de echtscheiding 4 jaar is, loopt de alimentatieduur door totdat het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat de duur voor de verplichting van partneralimentatie in dat geval in totaal maximaal 8 jaren zou zijn.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal deze regeling – hoogstwaarschijnlijk – alleen van toepassing zijn op echtscheidingen die dateren van nà de inwerkingtreding van het wetvoorstel. Echtscheidingen van voor de inwerkingtreding van de wet zullen dan aan de hand van het huidige recht worden beoordeeld.

Verwacht wordt dat het nieuwe voorstel op brede steun kan rekenen in de Tweede Kamer. Op dit moment is er echter nog geen datum bekend wanneer een eventuele wetswijziging zou ingaan.

Het is nu afwachten of het voorstel (ongewijzigd) wordt aangenomen.

Overigens spelen naast de duur van de alimentatieverplichting nog meer factoren een rol bij de beoordeling van de vraag of er al dan niet partneralimentatie verschuldigd is, dan wel of er aanspraak  op partneralimentatie gemaakt kan worden.

Heeft u vragen hieromtrent, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.