Arbeidsongevallen
4 september 2018

Met enige regelmaat wordt in de media bericht over het grote aantal arbeidsongevallen. De gevolgen van een arbeidsongeval zijn vaak aanzienlijk. Werknemers worden dan ook goed beschermd tegen de schade. Niet iedere werknemer is hier echter van op de hoogte.

In art. 7:658 BW is de aansprakelijkheid van werkgevers voor arbeidsongevallen geregeld. In dit artikel staat de beschermingsfunctie centraal. Op de werkgever rust een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht en ontstaat hierdoor schade tijdens de uitvoering van het werk, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Hierop bestaat slechts een uitzondering als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Hiervan zal niet snel sprake zijn.

Indien u schade heeft geleden door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan kan uw werkgever daar aansprakelijk voor worden gesteld. U hoeft als werknemer dan niet aan te tonen dat de werkgever de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. De werkgever dient in dat geval aan te tonen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Daarnaast kan de werkgever aanvoeren dat de schade is geleden ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit zal echter niet snel worden aangenomen. Daarnaast kan de werkgever aanvoeren dat het causaal verband tussen de schending van de zorgplicht en de schade ontbreekt.

Bovenstaande maakt duidelijk dat het voor een werkgever erg moeilijk is om aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is voor door werknemers tijdens het werk opgelopen schade ten gevolge van een ongeval of bedrijfsziekte. Zodra de aansprakelijkheid is gegeven zal de werkgever de door u geleden schade dienen te vergoeden. Deze schade kan enorm oplopen door bijvoorbeeld een verlies aan verdiencapaciteit. Het is dan ook van belang om u in dat kader goed te laten informeren.

Bent u slachtoffer geworden van een arbeidsongeval of heeft u door te werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen een beroepsziekte opgelopen? Dan helpen wij u graag met de aansprakelijkstelling van uw werkgever.