Flinke wijzigingen in de alimentatieregels op komst!
2 juli 2019

Het initiatiefvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” is op 21 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Er moet thans nog publicatie daarvan plaatsvinden in het Staatsblad, met vermelding van de ingangsdatum. Dat zal waarschijnlijk 1 januari 2020 zijn.

Met deze wetswijziging wordt de duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Er gelden echter uitzonderingen. Voor huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Indien de alimentatiegerechtigde op het tijdstip van indiening van het verzoek 50 jaar of ouder is en het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar, wordt de duur van de alimentatie maximaal tien jaar.

Bij huwelijken met kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, blijft de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar. De alimentatie stopt dan als het jongste kind 12 jaar wordt.

Verder is er een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen.

De nieuwe wet zal van toepassing zijn op zaken waarbij de partneralimentatie wordt overeengekomen op of na 1 januari 2020, dan wel indien het inleidende verzoekschrift, waarbij een verzoek tot vaststelling of wijziging van partneralimentatie is gedaan, is ingediend op of na 1 januari 2020.

Op alimentatieafspraken (bijvoorbeeld in een convenant) of beschikkingen, waarin de alimentatie is vastgelegd vóór 1 januari 2020, blijft dan ook de oude wetgeving van toepassing.

Heeft u vragen over alimentatie (partner- of kinderalimentatie), bestaande of te wijzigen afspraken daaromtrent, alimentatieberekeningen etc., dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Door: Monique Graus