Erfrecht leeft!
25 juli 2018

Op dit moment leeft het erfrecht zeer sterk.

Thans zijn veel ouders van babyboomers en de babyboomers zelf op een leeftijd waarbij men er goed aan doet om te denken over zijn/haar nalatenschap.

Erfrecht is emotie. Er komt veel bij kijken. Men dient overzicht te houden in een wirwar van wet – en regelgeving terwijl men net een dierbare is verloren.

Eenieder kan over zijn nalatenschap beschikken middels een testament dat bij de notaris wordt opgemaakt. De praktijk leert dat veel erflaters dit niet hebben gedaan. Alsdan treedt de wettelijke verdeling in werking. Dit betekent feitelijk dat indien er één of meer erfgenamen optreden, er in beginsel een (bijzondere) gemeenschap ontstaat. Deze gemeenschap is voor verdeling vatbaar. De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (de familieleden) in vier groepen. Navenant in welke groep u valt, komt het desbetreffende erfdeel aan diegene toe.

De erfgenamen hebben op het moment dat een nalatenschap openvalt, de mogelijkheid om een nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden, dan wel te verwerpen. Veelal is onduidelijk wat de exacte omvang van de nalatenschap zal bedragen.

Bij testament kan men ook anders over zijn nalatenschap beschikken dan hetgeen bij wet is bepaald. De wet treedt immers in werking op het moment dat er geen testament aanwezig is. Men kan bijvoorbeeld bepaalde wettelijke erfgenamen uitsluiten als zijnde erfgenaam. Als ouder kan men bijvoorbeeld  zijn kind(eren) onterven. Veelal wordt echter vergeten dat het in Nederland niet mogelijk is om zijn/haar kind(eren) volledig te “onterven”. Een kind kan altijd nog aanspraak maken op zijn/haar legitieme portie, in de volksmond ‘kindsdeel’ genaamd. Dit kindsdeel bedraagt de helft van het erfdeel in het geval het kind niet onterfd zou zijn geweest. Verder kan een ouder bepalen dat, mocht hij/zij zijn/haar kind hebben onterfd, dat er geen inbrengverplichting ontstaat ten aanzien van gedane schenkingen aan bijvoorbeeld de andere erfgenamen. Het onterfde kind kan immers inzage vragen in alle financiele transacties waaruit zou blijken dat hij/zij is geschonden in haar/zijn legitieme (legitieme portie; de totale omvang van de nalatenschap – baten minus lasten). Indien de legitieme  bekend is, kan het kindsdeel ofwel het desbetreffende breukdeel berekend worden.

Als gezegd: erfrecht is emotie. Om hierin overzicht te houden, is het wellicht verstandig om voorafgaand aan het opmaken van een testament of afwikkeling van de nalatenschap, advies in te winnen.

Van Dijk c.s. Advocaten heeft twee specialisten op het gebied van erfrecht in haar team. Neem gerust eens contact op als u advies dan wel bijstand wenst.