Wat te doen bij niet tijdige beslissing overheid?
31 januari 2023

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Daarvoor geldt een termijn en het bestuursorgaan dient in beginsel binnen die termijn te beslissen.

Wanneer er sprake is van een te late beslissing en de beslistermijn is verstreken, kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Indien dan niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling gestelde termijn wordt beslist, kan aanspraak gemaakt worden op een dwangsom.

Het komt echter wel eens voor dat, ook nadat het maximale bedrag aan dwangsom is verbeurd, er daarna nog steeds geen beslissing is genomen door het bestuursorgaan. In dat geval kan met tussenkomst van de rechter een besluit worden afgedwongen.

Omdat het niet tijdig nemen van een besluit in de Algemene Wet Bestuursrecht met een besluit is gelijk gesteld voor het instellen van beroep, staat de weg naar de bestuursrechter open. Middels een beroep bij de bestuursrechter kan aan de rechter worden gevraagd het bestuursorgaan alsnog op te leggen om binnen een bepaalde termijn een besluit te nemen. Daaraan kunnen vervolgens nieuwe en hogere dwangsommen worden gekoppeld teneinde het bestuursorgaan te verplichten alsnog een besluit te nemen. Op die manier kan uiteindelijk een besluit worden afgedwongen met tussenkomst van de rechter.

Heeft u te maken met een te late beslissing op uw aanvraag of bezwaar? En wilt u meer weten over de mogelijkheden bij niet tijdig beslissen?  Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.