Het handhavingsverzoek en de beslistermijn
4 oktober 2022

Geluidsoverlast van bijvoorbeeld een naastgelegen bedrijf en wat doet u eraan?

Wij kunnen u bijstaan bij het indienen van een zogenaamd handhavingsverzoek. Hierin vraagt u de gemeente om te handhaven en een einde te maken aan de geluidsoverlast. Heeft u al een handhavingsverzoek ingediend en heeft u het idee dat reactie uitblijft, contacteer ons dan ook gerust.

Bij een verzoek tot handhaving geldt dat een redelijke beslistermijn in ieder geval na acht weken is verstreken. Indien binnen acht weken geen besluit kan worden genomen, moet het bestuursorgaan dit aan de indiener van het handhavingsverzoek mededelen met daarbij de vermelding binnen welke termijn de indiener de beslissing wel tegemoet kan zien.

Doet het bestuursorgaan dit niet, dan is er in beginsel sprake van een vertraging die niet langer acceptabel is. De beslistermijn is dan immers verstreken.

Wat zijn dan mogelijke vervolgstappen?

  1. U stelt het bestuursorgaan in gebreke en biedt het een termijn van twee weken om alsnog een beslissing te nemen.
  2. Blijft een reactie van het bestuursorgaan uit, dan verbeurt het bestuursorgaan in beginsel aan u een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, voor ten hoogste 42 dagen.

Wilt u meer weten over het indienen van een handhavingsverzoek of de dwangsom bij het niet tijdig beslissen op uw verzoek of aanvraag, neem dan gerust contact op met ons kantoor.