De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wat betekent dit voor de zzp’er?

In de vorige artikelen hebben wij met u de gevolgen van de coronacrisis voor werkgever en werknemer doorgenomen. Hierbij stond voornamelijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) centraal.

In dit artikel gaan wij in op een andere, doch even belangrijke, groep te weten: de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland.

Zzp’ers in Nederland zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen inkomensverlies uit bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Hierdoor loopt deze ondernemingsgroep een groot risico bij financiële tegenslagen, waaronder ook de huidige coronacrisis. De overheid vangt door middel van de Tozo-regeling het inkomensverlies tijdelijk op voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers.

Algemeen

De regeling is een variant op het bestaand Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vrijwel dezelfde uitgangspunten worden gebruikt, alleen wordt de aanvraag sneller in behandeling genomen en zijn de voorwaarden soepeler. Zo wordt er bijvoorbeeld geen toetsing op de levensvatbaarheid toegepast.

De Tozo geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning, namelijk:

  1. Een inkomensondersteuning van maximaal 3 maanden tot aan het sociaal minimum;
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

De inkomensondersteuning vult het netto-inkomen per maand aan tot € 1.500 bij gehuwden en tot € 1.050 bij alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor de leeftijdscategorie 18 tot en met 20 jaar gelden lagere bedragen.

De lening voor het bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rentepercentage van 2%.

 

Voorwaarden

De zzp’er komt in aanmerking voor de regeling op het moment dat hij/zij naar verwachting de komende drie maanden een inkomen onder het sociaal minimum heeft of er een liquiditeitsprobleem is ontstaan, waardoor er bedrijfskrediet nodig is. Voor beide gevolgen moet de coronacrisis als oorzaak ten grondslag liggen.

Daarnaast hebben het vermogen en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Verder stelt de regeling een urencriterium voor zelfstandigenaftrek als voorwaarde. Dit criterium houdt in dat de zelfstandige ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkzaam is geweest.

Dat betekent 24 uur per week. Op het moment dat de zelfstandige ondernemer korter dan een jaar heeft gewerkt, geldt het urencriterium over het aantal maanden dat is gewerkt (naar rato).

Voorts geldt de regeling voor zelfstandige ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. De zelfstandige ondernemer moet eveneens in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben (of daarmee gelijkgesteld zijn).
Aanvraag


De aanvragen voor de Tozo worden in behandeling genomen bij de gemeente waar de zelfstandige ondernemer woont (dus niet bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd).

Wilt u als zzp’er advies over de aanvraag van de Tozo of loopt u tegen andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies! Bovendien kunnen wij ook intakegesprekken via beeldbellen voeren.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?

Deel 2: de werknemer

In het vorige artikel hebben wij een korte blik geworpen op de NOW-regeling en wat deze regeling betekent voor de werkgevers in Nederland. In dit artikel gaan wij in op het vraagstuk  wat de NOW-regeling voor werknemer inhoudt. Ook bekijken we de loondoorbetalingsverplichting van werkgever jegens haar werknemers en de vraag hoe als werknemer om te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis.

 

De NOW-regeling 

 

Zoals we in het vorige artikel al hebben gezien compenseert de nieuwe NOW-regeling de werkgever op basis van omzetverlies. Voor werknemers verandert er in de praktijk niets: de werkgever is nog steeds verplicht om het volledige loon door te betalen. Op het moment dat de werkgever aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling mag hij zijn werknemers, zolang de loonkosten worden gecompenseerd, niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Kortom betekent het voornoemde dat de overheid er van uit gaat dat werkgever een (groot) deel van de loonkosten krijgt gecompenseerd en derhalve niet in financieel zwaar weer zal verkeren. Het ontslaan van werknemers om voornoemde reden is dan ook niet mogelijk, tenzij werkgever een deel van de compensatie inlevert en een boete voldoet.

 

Doorbetaling salaris tijdens de coronacrisis

 

Heeft de werkgever niet genoeg werk voor de werknemer als gevolg van het coronavirus, dan is hij doorgaans verplicht om het salaris van de werknemer volledig door te betalen.

Ook oproepkrachten kunnen bij een dienstverband van ten minste drie maanden op basis van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang aanspraak maken op volledige doorbetaling.

 

Let op: de werkgever kan via de arbeidsovereenkomst of op grond van de cao de loondoorbetalingsverplichting voor oproepkrachten tijdelijk uitsluiten voor een maximale duur van 6 maanden (in bijzondere gevallen kan via de cao een langere uitsluitingsduur worden bepaald).

 

Daarnaast dient de doorbetaling tijdig te geschieden. Tijdig betekent na afloop van het loontijdvak (de periode waarover het loon moet worden berekend). Doorgaans is het loontijdvak één maand of per periode van vier weken. In de praktijk wordt het loon aan het eind van de maand door werkgever aan werknemer uitbetaald. De werkgever heeft wettelijk de tijd om uiterlijk binnen een maand na afloop van deze periode het loon te betalen, mits partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Is de werkgever te laat met het betalen van het loon, dan heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging, alsook op wettelijke rente. Die wettelijke verhoging kan fors oplopen.

 

Het opnemen van vakantiedagen tijdens de coronacrisis

 

Afgezien van feestdagen en de collectieve verplichte vakantiedagen mag een werkgever niet eenzijdig de verplichting aan werknemer opleggen om vakantiedagen op te nemen, omwille van het feit dat er bijvoorbeeld minder werk is door het coronavirus. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Goed werknemerschap kan uiteraard met zich brengen dat een werknemer welwillend omgaat met redelijke verzoeken van werkgever.

 

Loopt u als werknemer tegen arbeidsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies!

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?

Deel 1: de werkgever

Op 2 april 2020 is de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers op grond van de NOW-regeling bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. In dit artikel bekijken wij de hoofdlijnen van die regeling.

Daarnaast resteert de vraag wat de NOW-regeling nu precies betekent voor werknemers. Ook spelen er vragen over hoe te handelen als werkgever het loon niet of niet op tijd doorbetaalt en hoe het dan zit met vakantiedagen. Deze vragen komen in deel 2 aan bod, hetgeen binnenkort wordt gepubliceerd.

Werkgevers kunnen de aanvraag voor de NOW-regeling indienen tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden

Als werkgever dient uw bedrijf ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling te hebben over een periode van drie aaneengesloten maanden. Die omzetdaling betreft een verlies van minimaal 20%. Daarbij dient te worden vermeld dat de aangegeven periode niet expliciet hoeft te starten op 1 maart 2020. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen die periode te laten ingaan op 1 april of 1 mei.

Omzetverlies bepalen

Uw omzetverlies wordt op de volgende manier berekend:

De totale omzet uit 2019 deelt u door vier en zo heeft u de gemiddelde omzet per kwartaal.  De uitkomst hiervan vergelijkt u met de (verwachte) omzet van bovengenoemde periode van drie aaneengesloten maanden (bijvoorbeeld: maart-april-mei 2020).

Hoogte tegemoetkoming

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor deze loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt.

Het UWV neemt het (totale) socialeverzekeringsloon als uitgangspunt (ergo, het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn).

Vervolgens wordt de totale loonsom verhoogd met 30% (compensatie voor werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiegeld).

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 als uitgangspunt genomen. Wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020, die na 15 maart zijn doorgegeven, worden niet meegenomen in deze regeling.

Wilt u als werkgever advies over de aanvraag van de NOW-regeling of loopt u tegen andere arbeidsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies! Bovendien kunnen wij ook intakegesprekken via beeldbellen voeren.