Sssst….. Geheim!

Een advocaat heeft op grond van zijn eed/belofte, de Gedragsregels voor de Advocatuur, de Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur een verplichting tot geheimhouding, in het bijzonder ten aanzien van behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

Deze geheimhouding is van oudsher bekend. Althans, zo wordt verondersteld. Veelal sneeuwt deze geheimhoudingsverplichting onder. Cliënten huiveren nog wel eens om zijn advocaat volledig in vertrouwen te nemen.

Niet alleen advocaten hebben die geheimhoudingsverplichting. Ook geestelijken, artsen en notarissen hebben een geheimhoudingsverplichting.

In het voorjaar van 2018 zijn er door de Nederlandse Orde van Advocaten nieuwe gedragsregels gepubliceerd. Daarin zijn ondermeer de kernwaarden van de advocatuur opgenomen:

Onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

De geheimhoudingsverplichting ziet op deze laatste kernwaarde: de vertrouwelijkheid. In afwijking daarvan kan de advocaat de verkregen kennis wel naar buiten toe gebruiken indien is voldaan aan drie voorwaarden:

– voor zover een juiste uitvoering van de hem opgedragen taak dit rechtvaardigt;

– voor zover de cliënt daartegen desgevraagd geen bezwaar heeft;

– en voor zover dit in overeenstemming is met de goede beroepsuitoefening.

Doorgaans komen deze uitzonderingen niet/zelden in de praktijk voor. Hetgeen er in vertrouwen aan de advocaat wordt medegedeeld, blijft derhalve tussen cliënt en zijn advocaat. De verplichting tot geheimhouding geldt als een fundamenteel beginsel voor de advocaat in de uitoefening van zijn beroep.

Indien u ook belang hecht aan een vertrouwelijke bespreking van uw juridisch probleem, schroom dan niet om contact met Van Dijk c.s. Advocaten op te nemen.

Erfrecht leeft!

Op dit moment leeft het erfrecht zeer sterk.

Thans zijn veel ouders van babyboomers en de babyboomers zelf op een leeftijd waarbij men er goed aan doet om te denken over zijn/haar nalatenschap.

Erfrecht is emotie. Er komt veel bij kijken. Men dient overzicht te houden in een wirwar van wet – en regelgeving terwijl men net een dierbare is verloren. Lees meer

Rechter vindt sluiting van aangepaste woning onredelijk

Rechtbank Limburg, 4 juli 2018,  ECLI:NL:RBLIM:2018:6377

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:6377

In deze zaak heeft de burgemeester van gemeente Maastricht besloten een woning te sluiten in verband met aangetroffen harddrugs. Op basis van het zogeheten Damocles-beleid heeft de gemeente besloten de woning voor 6 maanden te sluiten.

Door ons is in deze zaak beroep ingesteld bij de bestuursrechter. Met ons acht de bestuursrechter het besluit van de gemeente niet proportioneel. De gemeente had in redelijkheid aanleiding moeten zien om van het beleid af te wijken. De volgende omstandigheden speelde in deze zaak een grote rol.

In deze zaak gaat het om een aangepaste woning ten behoeve van een minderjarig kind. De moeder heeft de woning volledig aangepast aan de uitgebreide en ernstige allergieproblematiek van haar dochter. Het minderjarige meisje is onder meer allergisch voor de kleurstoffen in textiel en voor huisstofmijt. De woning is aangepast ten behoeve van deze medische problemen van de minderjarige dochter van de vrouw. Daarvoor zijn bovendien de nodige kosten gemaakt. Dat maakt het voor de vrouw en haar minderjarige dochter nagenoeg onmogelijk om een nieuwe woning te vinden met diezelfde specifieke aanpassingen. In de beroepsprocedure zijn deze omstandigheden door ons uitdrukkelijk naar voren gebracht.

De bestuursrechter is met ons van oordeel dat het sluiten van de woning onder die omstandigheden buitenproportioneel is. De bestuursrechter komt ook tot het oordeel dat deze omstandigheden dusdanig bijzonder zijn dat de burgemeester “hierin in alle redelijkheid aanleiding had moeten zien om van het beleid af te wijken. In deze zaak had volstaan kunnen worden met een waarschuwing.”

Een fantastisch door ons behaald resultaat! Een mooie uitspraak en natuurlijk een opgeluchte cliënte. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld dat uiteindelijk de specifieke omstandigheden in een concreet geval doorslaggevend zijn.

Neem gerust contact op met ons kantoor voor  een beoordeling van dergelijk probleem en de kans van slagen in een eventuele procedure.